Νομοθεσία

Διοικητικές Κυρώσεις

Ν. 4830/21 (ΦΕΚ 169 Α/18-9-2021): Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΆΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 35 Διοικητικές κυρώσεις

α/α

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1

Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη των ζώων, των κανόνων
προστασίας και καλής μεταχείρισής τους και μη τήρηση, από
μέρους του, των ειδικών απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 2,
ώστε να εξασφαλίζεται η ευζωία τους

Άρθρο 2 παρ. 2

1.000 ευρώ

2

Παράλειψη σήμανσης και καταχώρησης των εκτρεφόμενων,
αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών, καθώς και
παράλειψη καταχώρησης των αλλαγών των στοιχείων τους και
των στοιχείων θηλυκού γεννήτορα

Άρθρο 4 παρ. 3

3.000 ευρώ

3

Παράλειψη πλήρους και ακριβούς ενημέρωσης του ΕΜΖΣ από
κτηνίατρο

Άρθρο 4 παρ. 6

300 ευρώ

4

Αναληθής καταχώρηση κτηνιάτρου στο ΕΜΖΣ περί στείρωσης του
ζώου συντροφιάς ή αποστολής γενετικού υλικού στο ΕΦΑΓΎΖΣ

Άρθρο 4 παρ. 6

2.000 ευρώ

5

Παράλειψη τήρησης ενημερωμένου ηλεκτρονικού βιβλιαρίου
υγείας ή διαβατηρίου ζώων συντροφιάς που προορίζονται για
εκτροφή ή αναπαραγωγή ή πώληση

Άρθρο 8 παρ. 2

1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για
κάθε επόμενο

6

Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς κατά παράβαση
των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 8

Άρθρο 8 παρ. 1, 2, 3 και 4

3.000 ευρώ

7

Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής
από εκτροφέα

Άρθρο 8 παρ. 6

1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για
κάθε επόμενο

8

Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από τον
δεύτερο οιστρικό κύκλο και πριν από την παρέλευση εννέα (9)
μηνών από τον τελευταίο τοκετό

Άρθρο 8 παρ. 7

2.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για
κάθε επόμενο

9

Αναπαραγωγή μετά το ένατο έτος της ηλικίας του ζώου, καθώς
και αναπαραγωγή του ίδιου ζώου περισσότερες από έξι (6)
φορές σε όλη τη ζωή του

Άρθρο 8 παρ. 8

2.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για
κάθε επόμενο

10

Αναπαραγωγή ζώων συντροφιάς που τα ανατομικά και
φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της
συμπεριφοράς τους μπορεί, ανάλογα με το είδος και τη φυλή,
να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού
αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του

Άρθρο 8 παρ. 9

3.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για
κάθε επόμενο

11

Πώληση σκύλων και γατών με ηλικία μικρότερη των δώδεκα (12)
εβδομάδων. Πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους
Χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών, καθώς και
σε ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν ανήκουν σε νομίμως
λειτουργούσες επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και
εμπορίας ζώων συντροφιάς

Άρθρο 8 παρ. 10 περ. α’, β’, ε’ και στ’

4.000 ευρώ ανά ζώο που πωλείται

12

Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων

Άρθρο 8 παρ. 10 περ. γ’

2.000 ευρώ ανά ζώο

13

Αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι

Άρθρο 8 παρ. 10 περ. δ’

1.000 ευρώ ανά ζώο

14

Διαδικτυακές ή έντυπες αγγελίες α) για ζευγάρωμα ζώων
συντροφιάς ή β) για πώληση σκύλων και γατών, εφόσον δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 ή γ) για
υιοθεσία αδέσποτων ζώων εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
της παρ. 14 του άρθρου 6

Άρθρο 8 παρ. 11, 12, 13 και 14

1.000 ευρώ

15

Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν
έχει ηλεκτρονική σήμανση ή προέρχεται από εγκαταστάσεις που
δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035

Άρθρο 8 παρ. 15

500 ευρώ

16

Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής σκύλου ή
γάτας ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς, καθώς και
παράλειψη καταχώρησης στο ΕΜΖΣ όλων των απαιτούμενων
στοιχείων που αφορούν τον ιδιοκτήτη ή το ζώο συντροφιάς και
τυχόν μεταβολών τους

Άρθρο 9, παρ. 1, περ. β’ και γ’

300 ευρώ

17

Παράλειψη στείρωσης σκύλου ή γάτας ή αποστολής δείγματος
γενετικού υλικού τους στο ΕΕΓΥΖΣ

Άρθρο 9 παρ. 1 περ. α

1.000 ευρώ

18

Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή
της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου ή του ετήσιου
εμβολιασμού του, καθώς και ακρωτηριασμός του ζώου χωρίς να
συντρέχει ιατρικός λόγος

Άρθρο 9 παρ. 1 περ. δ’, ε’ και ι’

1.000 ευρώ

19

Μη ύπαρξη ενημερωμένου διαβατηρίου

Άρθρο 9 παρ. 1 περ. στ’

300 ευρώ

20

Παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα
περιττώματα του ζώου

Άρθρο 9 παρ. 1 περ. η’

100 ευρώ

21

Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του
σκύλου Πρόκληση ζημιάς από σκύλο Παράλειψη λήψης μέτρων
πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του
ιδιοκτήτη ή του συνοδού ή του φύλακα

Άρθρο 9 παρ. 2 και παρ. 3 περ. α, β’, γ’

300 ευρώ

22

Μόνιμη διαβίωση γάτας σε κλουβί

Άρθρο 9 παρ. 4

300 ευρώ

23

Αφαίρεση του ηλεκτρονικού μέσου της σήμανσης από ζώο
συντροφιάς, χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος

Άρθρο 9 παρ. 5

3.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου
για δύο (2)έτη

24

Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου ή αντιγράφου
ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του κυνηγετικού σκύλου σε
οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου

Άρθρο 9 παρ. 6

500 ευρώ

25

Ανακριβής αποστολή γενετικού υλικού ζώου συντροφιάς από
κτηνίατρο στο ΕΦΑΓΥΖΣ

Άρθρο 14

2.000 ευρώ και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης,
αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου για ένα (1)
μήνα

26

Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών
διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας
για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και
διαμερίσματα Διατήρηση περισσότερων από τριών (3) ζώων
συντροφιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός
απαγορεύει τη διατήρηση περισσότερων ζώων συντροφιάς

Άρθρο 15 παρ. 2,3 και 4

500 ευρώ ανά ζώο

27

Μετακίνηση σκύλων και γατών κατά παράβαση των παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 17

Άρθρο 17 παρ. 1, 2 και 3

500 ευρώ ανά ζώο

28

Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς
τήρηση των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 17

Άρθρο 17 παρ. 4

300 ευρώ ανά ζώο

29

Μη διάθεση των απαιτούμενών ειδικών κλωβών για τη μεταφορά
μεγάλων ζώων συντροφιάς σε επιβατηγά πλοία

Άρθρο18 παρ. 1

5.000 ευρώ

30

Μεταφορά ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των παρ. 2, 4, 6 και
10 του άρθρου 18

Άρθρο 18 παρ. 2, 4, 6 και 10

500 ευρώ ανά ζώο

31

Μη συμμόρφωση των δίαχειριστριών/πλοιοκτητριών εταιρειών
δρομολογιακών πλοίων, με την απαίτηση ένταξης στο σύστημα
κράτησης εισιτηρίων συναφούς πεδίου καταγραφής στοιχείων
σήμανσης/ταυτοποίησης των ζώων συντροφιάς που πρόκειται να
μεταφερθούν, σε συνάντηση με τον αριθμό των διατιθέμενων
κλωβών.

Άρθρο 18 παρ.7

5.000 ευρώ

32

Μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε λεωφορεία
των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείων

Άρθρο 17 παρ. 6

1.000 ευρώ

33

Παράλειψη λήψης από τα υπεύθυνα πρόσωπα κατάλληλων μέτρων
για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματα

Άρθρο 20

1.000 ευρώ

34

Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια

Άρθρο 22 παρ. 1

5.000 ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης

35

Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή
απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει
επιθετική συμπεριφορά

Άρθρο 22 παρ. 2

1.000 ευρώ ανά ζώο

36

Προσκόμιση ακρωτηριασμένου ζώου για συμμετοχή του σε έκθεση
και αποδοχή του από τον υπεύθυνο που την διοργανώνει

Άρθρο 22 παρ. 4

1.000 ευρώ ανά ζώο

37

Παράλειψη κατοχής εκτυπωμένου αντιγράφου του ηλεκτρονικού
βιβλιαρίου ή ενημερωμένου διαβατηρίου ζώου συντροφιάς που
συμμετέχει σε έκθεση

Άρθρο 22 παρ.3

1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για
κάθε επόμενο

38

Συμμετοχή ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε
τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο πρόγραμμα

Άρθρο 23 παρ.1

30.000 ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται

39

Συμμετοχή κάθε είδους ζώου σε θεάματα και άλλες συναφείς
δραστηριότητες του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 23

Άρθρο 23 παρ. 2 εδάφιο πρώτο

20.000 ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται

40

Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την
αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών
ή τοπικών παραδόσεων χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων
προϋποθέσεων ή ως έπαθλο σε κληρώσεις, λοταρίες και
διαγωνισμούς

Άρθρο 23 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο, παρ. 3 και παρ. 10

10.000 ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο

41

Εκτροφή, εκπαίδευση και συμμετοχή ζώου σε οποιοδήποτε είδος
μάχης

Άρθρο 23 παρ. 5 εδάφιο πρώτο

40.000 ευρώ για κάθε ζώο

42

Εκτροφή, εξαγωγή ή χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας ή
ιπποειδούς ή είδους νυφίτσας (mustela putorius furo) για
παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή
φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών

Άρθρο 23 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο

50.000 ευρώ για κάθε ζώο

43

Κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση οποιοσδήποτε
είδους ζώου (δραστικός και μη ιατρογενής περιορισμός της
φυσιολογικής κίνησης, μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης,
εργασία μη προβλεπόμενη για το είδος του ζώου, μη σύννομη
αναπαραγωγή, εκούσιος τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη,
εγκατάλειψη)

Άρθρο 24 παρ. 1 περ. α’ και άρθρο 9 παρ. 1 περ. ζ’

5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε ζώο, ανάλογα με τη
σοβαρότητα του αδικήματος

44

Φόνος, βασανισμός των ζώων με την εσκεμμένη πρόκληση
έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης
για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, στραγγαλισμό,
απαγχονισμό, πνιγμό/πνιγμονή, πρόκληση εγκαύματος,
θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπαγήματα, σύνθλιψη,
ακρωτηριασμό (μη θεραπευτικό), πυροβολισμό (πρόκληση
τραύματος ή θάνατος ζώου), εκούσιο τραυματισμό (βαριά,
επικίνδυνη σωματική βλάβη), μάχες μεταξύ ζώων, κτηνοβασία,
σεξουαλική κακοποίηση του ζώου με χρήση αντικειμένων για τη
σαδιστική ευχαρίστηση του δράστη, εγκατάλειψη νεογέννητων
ζώων, καθώς και πώληση, εμπορία και παρουσίαση διακίνηση
μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, στο
οποίο απεικονίζεται κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με
ζώα, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση μικρών
ζώων με σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση
ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά

Άρθρο 24 παρ. 1 περ. β’ και παρ.2

30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε
περιστατικό

45

Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα

Άρθρο 24 παρ. 3

500 ευρώ

46

Η με οποιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του ελέγχου που
πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων
κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου, καθώς και η μη
παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών
και στοιχείων

500 ευρώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *